شیشه و کاهش انرژی

گرچه تاريخ كشف شيشه به حدود 4000 سال قبل بـاز ميگردد اما استفاده از آن در بناها بـه ايـن انـدازه قـدمت ندارد. اين كه همزمان بتوان نور طبيعـي و هـواي گـرم را داخل بنا حفظ نمود، همواره از آرزوهاي بشر بوده است. نياز به مصالحي كه مانع ورود يا خروج گرما از بنا شـود، از ورود گرد و غبار و حشرات جلوگيري كند و همزمـان نور طبيعي مورد نياز ساختمان را تأمين كنـد، همـواره در سكونتگاههاي بشر، چه شهري و چه روستايي، احساس ميشد.